LLIBRE D’AMIC E AMAT, RAMON LLULL

El link para descargar gratis está al final, debajo de los detalles del libro.


LLIBRE D’AMIC E AMAT, RAMON LLULL[En qual manera Blanquerna ermità féu lo Llibre d’Amic e Amat] Esdevenc-se, un dia, que l’ermità qui estava en Roma, segons que damunt havem dit, anà visitar los ermitans e els rescluses qui eren en Roma, e atrobà que en alcunes coses havien moltes de temptacions per ço cor no sabien haver la manera qui es covenia a llur vida; e pensà que anàs a Blanquerna ermità que li faés un llibre qui fos de vida ermitana, e que per aquell llibre pogués e sabés tenir en contemplació, devoció, los altres ermitans. Estant un dia Blanquerna en oració aquell ermità venc a la cel·la de Blanquerna e pregà’l del llibre damunt dit. Molt cogità Blanquerna en qual manera faria lo llibre ni de qual matèria. Estant Blanquerna en aquest pensament, en volentat li venc que es donàs fortment a adorar e contemplar Déu, per tal que en l’oració Déus li demostràs la manera e la matèria de què ell faés lo llibre. Dementre que Blanquerna plorava e adorava, e en la sobirana estremitat de ses forces havia pujada Déus sa ànima, qui el contemplava, Blanquerna se sentí eixit de manera, per la gran frevor e devoció en què era, e cogità que força d’amor no segueix manera com l’amic ama molt fortment son amat. On, per açò Blanquerna fo en volentat que faés Llibre d’amic e Amat, lo qual amic fos feel e devot crestià, e l’amat fos Déu. Dementre considerava en esta manera Blanquerna, ell remembrà com una vegada, com era apostol¡, li recomptà un sarraí que los sarraïns han alcuns hòmens religiosos, e, enfre los altres e aquells qui són més preats enfre ells, son unes gents qui han nom “sufies”, e aquells han paraules d’amor e exemplis abreujats e qui donen a home gran devoció; e són paraules qui han mester esposició, e per l’esposició puja l’enteniment més a ensús, per lo qual pujament muntiplica e puja la volentat en devoció. On, com Blanquerna hac haüda aquesta consideració, ell preposà a fer lo llibre segons la manera damunt dita, e dix a l’ermitá que se’n retornàs a Roma, e que en breu de temps li trametria, per lo diaca, lo Llibre d’Amic e Amat, per lo qual poria muntiplicar frevor e devoció en los ermitans, los quals volia enamorar de Déu.

 

R_ Llull, Llibre d’amic i amat.doc

LLIBRE D’AMIC E AMAT, RAMON LLULL
Vota si te ha resultado útil


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *